Business center hexagones

Polityka prywatności

Witaj na naszej stronie dotyczącej polityki prywatności. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest dla naszych klientów i użytkowników bezpieczeństwo i ochrona ich danych osobowych. Dlatego też, pragniemy przedstawić nasze zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, aby każdy mógł być świadomy swoich praw i mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi.

HEXAGONES DLA BISNESU

Gwarantujemy bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań związanych ze sprzedażą w sklepie internetowym, wysyłką zamówień oraz obsługą reklamacji informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HEXAGONES Sp. z o.o. we Wrocławiu, 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 54;
  2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
  3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b oraz do rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obrony interesów spółki – art. 6 ust.1 lit. f RODO;
  4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”);
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  6. Dane Państwa mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia;
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; konieczne do wykonania umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze oraz potrzebne do kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego;
  10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.